در یکی از همین لحظه هاست که انگار قرار است صدای آدم بلند شود که آخ، گریه دارم