آدم به روزنه محتاج است، حتی برای دیدنِ مهتابی که می داند