برای آشیانه ای که بر دوش می بریم، درکِ زیستگاه، عمیقا سانتی مانتال است