دلم لک زده واسه نارنج های شهرک، واسه کلاغ های لعنتیش، واسه این که فقط یه بار دیگه اون قدر تنهایی واسه خودم راه برم که کفشم، پشت پاهامُ بزنه