از اینجا رفته اند آقا، و کلاهش را، صاف می کند روی سرش