گیر می کنند هنوز، لای چرخ دنده های ساعت یا پره های هواپیما، آن پروانه ها، که قدر پیله نمی دانند