چرا؟ چرا؟! چرا حالا که این همه مه شدم برات، گم نمیکنی منو؟!