لب نداشت، مثل این بود که یکی لبۀ کند چاقو رو، گذاشته باشه رو لُپ هات