زن تن پوش عاریه تن می کرد، مرد باسِ فیکِ راه راه می پوشید