دلم یجوریه، انگار برق ها رفته، یه گوشه اش بخاری نفتی روشنه