تهش مرگه که ته غم آدمی مثل منه، بیشتر از این هم نشده هیچ وقت