پونز یا پونژ، همیشه باید، چیزی فرو می رفت، توی نقشه های سرم