«و چرا تو قطعا باید آتیش باشی؟ چون برای باد بودن خیلی خسته به نظر میرسی»