ما اشتیاقِ کشف یکدیگریم؛ نفرت چیزهایی که از هم می دانیم