من دقیقا نمیدونم با چه آدمی طرفم، فقط میدونم که تعمدا، زبونۀ کفششُ بیرون میذاره از دمپای شلوار جینش، ساعتشُ دور مچ دست راستش می بنده و ادکلنش، بوی کلوچۀ فومن میده