تو زندگی زخم زیاده، تو ولی یکی از اون پانسمان هایی -بدیش اینه که زخمُ نمیشه دور ریخت، اما پانسمانُ همیشه عوضش میکنن