تو ناگهان مرده بودی، و این اتفاق ساده، هر روز تکرار شد