بعد بهش گفتم باور آدم از همۀ چیزهایی که داره مهم تره، پرسید خودت باورش می کنی؟ گفتم نه